UPDATED on 27th Aug 2016 (PRESS F5 to Refresh the page)

web counter
web counter
Circle Secretary
Com.Nagesh Nalawade
09422006131
President
Com.Appasaheb Gagre
09422791718
 
BSNLEU CONSTITUTION
Download Forms

दि. २ सप्टे २०१६ च्या संपाविषयी details in website

 

2nd September Strike

 

  पी.एल.आय.(बोनस)समितीची प्रशासनाबरोबरची दिनाक-२४/०८/२०१६ रोजीची चर्चा

 ---------पी एल आय (बोनस) या साठी दि.२४/०८/२०१६ रोजी कॉ. पी.अभिमन्यू,महासचिव, बीएसएनएलईयु आणि कॉ.चंद्रेश्वर सिंग, महासचिव,एन.एफ.टी.ई यांच्यसह इतर समिती प्रतिनिधीने श्री.मधु अरोरा,जी.एम.(प्रशाषन)

श्री.डी.चक्रबोटी जी.एम. श्री अदिशरण जी.एम.(ई.बी.)श्री ए.एम.गुप्ता जी.एम.(एस.आर) यांच्या बरोबर मिंटीग घेण्यात आली.

         या विषयावर मागील मिंटीगनुसार मोबाइल,ल्यांड लाईन्स व ब्राडब्यांड यांची कनेक्शन दिलेली संख्या व त्या पासून मिळणारे उत्पनाच्या घटकानुसार पी एल आय(बोनस)ची रक्कम ठरविण्यात येईल असा  प्रशासनाचा प्रस्ताव असताना या मिंटीगमध्ये प्रशासनाने परत असा प्रस्ताव मांडला कि फक्त जो महसूल जमा होईल तोच घटक मानला जाईल त्यावर संघटना नेत्यांनी  प्रस्तावावर आरक्षितता(resereservation for this proposal) व्यक्त करून  पुढील मिंटीग मध्ये याविषयी आमची  प्रतिक्रिया/प्रतिसाद देण्यात येईल असे सांगितले.

       या वर्षाच्या पी.एल.आय.(बोनस)रक्कमेबाबत प्रशासनाने रुपये.११००/-प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव संघटनेसमोर मांडला. कारण प्रशासानानुसार २०१४-१५ मध्ये ११०० करोडने उत्पन्न वाढले आहे त्यानुसार रुपये एक करोड उत्पन्नावर रुपये १/-या प्रमाणे.-----

       परंतु संघटनेला हा प्रस्ताव मान्य नाही.संघटनेने सांगितले कि बीएसएनएलच्या व्यवहारात गेल्या २ ते ३ वर्षाच्या कालावधीत अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत आणि त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे.या सर्वांचा विचार करून वाजवी रक्कम बोनस म्हणून द्यावी असे सर्वानुमते सांगितले.

                  यावर चर्चा दि.०५/०९/२०१६ च्या पुढील मिंटीगमध्ये करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

औटी/सर्कलवेब/४/२६/८/१६

 

                सयुंक्त मोर्चा ,बी.एस.एन.एल. संघटना

            बी.एस.एन.एल.इम्प्लोयेज युनियन, संचार निगम असोशियन ऑफ टी.टी.ए

                            बी एस एन एल मजदूर संघ

              कर्मचार्याच्या प्रलंबित मागण्यासाठी अनेक वेळा पत्रव्यवहार,आंदोलने,प्रशासनाबरोबर चर्चा करूनही कर्मचार्याच्या खालील मागण्यासाठी प्रशासन कानाडोळा करत आहे.आपली संघटना मुख्य मान्यता प्राप्त संघटना आहे व जास्तीत जास्त समस्या चर्चेतून सोडविण्यासाठी भर देते.त्या साठी वेळोवेळी सी.एम.डी,डायरेक्टर एच आर व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहे.

          तथापि खालील प्रलंबित मागण्या बाबत कोणताही अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे कर्मचार्याच्या प्रलंबित मागण्यासाठी कर्मचार्याचे आंदोलन सयुंक्त मोर्चा म्हणजे बी.एस.एन.एल.इम्प्लोयेज युनियनशी सलग्न असणाऱ्या संचार निगम असोशियन ऑफ टी.टी.ए बी एस एन एल मजदूर संघ या सर्वामिळून खालील प्रमाणे आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे.

   तशा प्रकारचे पत्र दिनांक-०९/०८/२०१६ रोजी श्री.अनुपम श्रीवास्तव ,सी.एम.डी.नवी दिल्ली यांना सयुंक्त मोर्चा,नवी दिल्ली यांनी दिलेले आहे.

 

                  आंदोलन कार्यक्रम

दि. १७/०८/२०१६लाल फितीचे मागणी ब्याच लावणे

दि. ०८/०९/२०१६कार्पोरेट,मंडळ व  जिल्हा (SSA) स्तरावर धरणे.

दि. २०/०९/२०१६ --कार्पोरेट,मंडळ व  जिल्हा (SSA) स्तरावर उपोषण.

प्रलंबित मागण्या-

१) ०१/०१/२०१७ पासून कराराप्रमाणे लागू होणारया  वेतनवाढीच्या चर्चेस सुरुवात करणे.

२) दसरया पूर्वी कमीत कमी रुपये-७०००/- पी.एल.आय.देणे व नाविन सूत्र तयार करणे.

३) वार्षिक स्थिर वाढ (Staagnation) मंजूर करून स्थिरतेची समस्या कायमची दूर करणे.

४) व्यवस्थापनाकडून एन.ई.पी.पी.ची अंबलबजावणी करताना होत असलेल्या अडचणी/त्रास ताबडतोब सोडविणे.

५) १ ऑक्टोबर २००० पासून सी डी ए मधून आय.डी.ए पे लागू करताना जी तफावत झाली ती पे अनोमली ने सोडविणे.

६) एच.आर.ए सह सर्व भत्ते 78.२% आय.डी.ए प्रमाणे लागू करणे.

७) एस.सी./एस.टी.कर्मचार्यांना खाते अंतर्गतबढती परीक्षेच्या मार्कात सवलत देवून बढती देणे.

८) खालील मागण्या बी.एस.एन.एल. प्रशासनाने मान्य करून बी.एस.एन.एल.बोर्डाकडे पाठविल्यात त्याना  ताबडतोब मंजुरी देणे.

अ) ०१/०१/२००७ ते ०७/०५/२०१० च्या दरम्यान जे कर्मचारी ( टी.टी.ए.सह) नौकरीला लागले त्यांना एक वेतन  वाढ देण्यात यावी.

ब) थेट भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वर्गणी विषयी ताबोडतोब निर्णय घेणे.

क) एन.ई.पी.पी.च्या करारानुसार EE-1 पे स्केल देणे.

ड) क्यजुअल लेबरला ग्र्य्जुएटी  लागू करणे.

९) राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पदनाम बदलण्या बाबत.

१०) पी.एल.आय.,मेडिकलभत्ता व एल.टी.सी.(जीर्णोद्धार) परत लागू करण्याबाबत.

११) सन.२०१३ च्या जे.टी.aoओ/गेल्या वेळेस झालेल्या जे.ए.ओ./टी.टी.ए/टी.एम.च्या परीक्षेत खाली असलेल्या जागेसाठी जादा मार्कस देवून भरून काढणे.

१२)एस.सी./एस.टी.चा अनुशेस भरणे.

१३)टेलेकॉम फ्यक्तरी(Telecom Factory)चे पुनरुज्जीवन करणे
१४) मुख्य मान्यता प्राप्त संघटनेने मागणी केल्याप्रमाणे जे.../जे ई/जे.टी.ओ./टी.टी.च्या परीक्षेच्या पात्रते      साठी सवलत.
१५) ०१/०१/२००७ ते ०९/०६/२०१३ या काळातील 78.२% भत्याप्रमाणे जे वेतनवाढ झाली त्याचा फरक देणे.
१६)ज्या कर्मचाऱ्याचे डी.ओ.टी. मध्ये असताना प्रशिक्षण सुरु केले व बी.एस.एन.एल मध्ये नियुक्ती केली अश्या 
  कर्मचार्यांना डी.ओ.टी प्रमाणे प्रेसिडेन्सिअल ऑर्डर देणे.
१७) कर्मचार्यांना व्यवस्थापन प्रशिक्षण च्या परीक्षेसाठी बसण्यास परवानगी देणे.
१८)  सिनिअर टी.ओ.ए./टी.एम/ड्रायव्हर यांच्या वेतनाची पुनरावृत्ती करण्याबाबत बढती समिती कडे अगोदर पाठविले आहे.त्या समितीची पुनर्बांधणी करावी.
१९) कॉल सेंटर बी.एस.एन.एल.कर्मचाऱ्याकडून सुरु करून खाजगीकरण बंद करावे.
२०) उरलेल्या क्यजुअल मजदूर,टी.एस.एम.व करारावरील कामगाराना कायम करणे.
२१) त्यांच्या कामानुसार क्यजुअल मजदूर,टी.एस.एम.व करारावरील कामगाराना पगार देण्यात यावा.
२२) क्यजुअल मजदूर,टी.एस.एम.व करारावरील कामगाराना कामगार कायद्यानुसार कमीतकमी वेतन/,ई.पी.एफ./ई.एस.आय. इत्यादी मिळाले पाहिजे.
२३) आय.डी.ए स्केलनुसार क्यजुअल मजदूर,टी.एस.एम.व करारावरील कामगाराच्या वेतनात बदल झाला पाहिजे.
२४) नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे. 
 
           तरी सर्व कर्मचार्यांनी वरील आंदोलनात भाग घेवून यशस्वी करावे .
 
 कामगार एकजुटीचा विजय असो !!! सयुंक्त मोर्चा,बी.एस.एन.एल संघटना झिंदाबाद !!!
 
                        आपला विश्वासू
                       
                                          नागेशकुमार नलावडे 
                                  संयोजक,सयुंक्तमोर्चा,बी.एस.एन.एल संघटना,महाराष्ट्र
                     परिमंडळ सचिव,बीएसएनएलईयु महाराष्ट्र,   
 
 
 
 
औटी/सर्कल वेब/३/२५/०८/२०१६
 

 

 

 

 

21 2nd Sept Strike IN MARATHI 25/08/2016
20 CWC KALYAN REPORT IN MARATHI 17/08/2016
19 CONSOLIDATION OF BUSINESS AREA OF MAHARASHTRA 17/08/2016
18 Maharashtra Results 2016 12/05/2016
17 Minutes of 4th CCM 12/05/2016
16 IQ's AND HOLIDAY HOMES IN MAHARASHTRA CIRCLE 30/07/2015
15 BSNL ORDERS ON CASUAL CONTRACT LABOURS 30/04/2015
14 Immunity from transfer 16/03/2015
13 TTA RECRUITMENT RULES 2014 11/03/2015
12 BSNL ASSETS 89333 Crs 11/03/2015
11 CCS PENSION RULES 1972:AMENDMENTS THEREOFF 17/02/2015
10 Recommendation of the management committee of BSNL Board on deloitte report 14/02/2015
9 BSNL HR MANUAL 09/02/2015
8 ENHANCEMENT OF KIT MONEY 21/01/2015
7 BSNL CDA RULES 21/01/2015
6 NEPP COMPENDIUM 21/01/2015
5 UNION RULINGS FROM 1952 21/01/2015
4 BSNL TRANSFER POLICY UPDATED UPTO 24/11/14 21/01/2015
3 SAVE BSNL SAVE NATION : MARATHI PATRAK 16/01/2015
2 Clarification on filing property Returns 12/02/2015
1 BSNLEU Maharashtra Circle Body 14/03/2014
Site developed & updated by: Com. John Verghese. Asst General Secretary BSNLEU
Circle Union Office Address: BSNL ADMN Building,O/o CGMT MH Circle, BSNL Compound 3rd Floor B Wing, Santacruz west Mumbai 54. Email: nageshkumar.nalawade@gmail.com

Important Links :

AP | CHQ | CASUAL AND CONTRACT | BSNL Portal | DOT | GJ | KLWB | KT|| PUNJAB|| ORRISA| |DHULIA |  MP| WTR|